تور فرانسه←اسپانیا←ایتالیا

در یک نگاه
شروع قیمت از 2,590 یورو + بلیت هواپیما
شروع قیمت از 2,590 یورو + بلیت هواپیما
فرانسه←اسپانیا←ایتالیا

جدول قیمت برای هر نفر

اتاق دو تخته
2,590 یورو
اتاق یک تخته
3,200 یورو
اتاق سه تخته
2,590 یورو
کودک 4 تا 11 سال
1,950 یورو
کودک تا 4 سال
1,000 یورو
اتاق دو تخته
2,590 یورو
اتاق یک تخته
3,200 یورو
اتاق سه تخته
2,590 یورو
کودک 4 تا 11 سال
1,950 یورو
کودک تا 4 سال
1,000 یورو

خدمات ما:

 • اخذ ویزاشینگن
 • بیمه مسافرتی با پوشش کروناسامان
 • بلیت هواپیماامارات
 • ترانسفرهای فرودگاهیرفت و برگشت

خدمات اختصاصی این تور:

 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ و رم
 • اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ رم ﺑﺎ ﭘﺮواز و ﺑﺎ 20 ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز

برنامه سفر

روز اول: تهران - پاریس
 • ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺎرل دو ﮔﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر
 • اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره Tribe Paris La Defens ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ
روز دوم : ﭘﺎرﯾس
 • ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﺎرﺗﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه و ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮج

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.

 • ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﻮﺗﺮدام
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ
روز ﺳوم: ﭘﺎرﯾس
 • روز آزاد در ﭘﺎرﯾﺲ
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ
روز ﭼﮭﺎرم: ﭘﺎرﯾس - ﺑﺎرﺳﻠون
 • ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن
 • اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن
روز ﭘﻧﺟم: ﺑﺎرﺳﻠون
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻮﺗﯿﮏ، ﻓﻮاره ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺖ ﺟﻮﯾﺲ، ﭘﺎرك ﮔﻮﺋﻞ، ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺎﮔﻮﻧﺎل، ﻻ راﻣﺒﻼ، ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﮔﺮادا ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ (ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ اﺳﺖ)
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن
روز ﺷﺷم: ﺑﺎرﺳﻠون
 • روز آزاد در ﺑﺎرﺳﻠﻮن
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن
روز هفتم: ﺑﺎرﺳﻠون - رم
 • ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﺑﻪ رم.
 • ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رم، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در رم
روز هشتم: رم
 • گشت پانورامیک شهر رم: بازدید از رم باستان، طاق کنستانتین و بنای کلوسئوم (توجه مهم: بازدید از بنای کلوسئوم با قرار گرفتن در صف
 • امکانپذیر است و به خاطر مسایل امنیتی ممکن است  تا یک ساعت و نیم طول بکشد).
 • بعد از ظهر، حرکت به سمت واتیکان برای بازدید از این شهر و مکان های دیدنی آن.
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در رم
روز ﻧﮭم: رم
 • روز آزاد در رم
 • اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در رم
روز دھم: رم - ﺗﮭران
 • ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رم ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

این تور شامل موارد زیر نیست:

 1. هزینه بلیت پرواز
 2. هزینه ویزا و وی اف اس (VFS)
 3. لغو تور
 4. مالیات شهری
 5. هزینه های شخصی
 6. و هر مورد دیگری که در برنامه ذکر نشده است

نکات مهم زیر را به خاطر بسپارید:

 1. برنامه سفر شما، هتل های معرفی شده و حتی ایرلاین این تور ممکن است مشمول تغییر واقع گردند که در این صورت مراتب قبل از سفر و در اسرع وقت به اطلاع مسافرین خواهد رسید.
 2. احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییر داده و یا اجباراً مواردی را از گشت‌ها حذف کند.
 3. در صورت رد شدن ویزا از سئی سفارت، به ازای هر نفر 100 یورو و برای خانواده 200 یورو به عنوان هزینه آماده سازی پرونده و لغو رزرو هتل در نظر گرفته می‌شود.
 4. اگر مسافر سفر خود را تا 7 روز قبل از موعد مقرر انگشت نگاری لغئ کند، مبلغ 300 یورو و بیشاز 7 روز مبلغ 100 یورو به ازای هر نفر دریافت خواهد شد.
 5. مدارک مسافران با ترجمه‌ی رسمی و کامل بایستی هفت روز پیش از موعد انگشت نگاری در اختیار بخش ویزای شرکت قرار بگیرد.

تورهای در حال فروش

نام تور
مدت
شروع
شهرها
قیمت
سوئیس (5 روز زوریخ)
5 روز
9 تیر، 29 تیر، 31 مرداد
1050 یورو
فرانسه (6 روز)
6 روز
22 تیر، 30 شهریور
1,590 یورو
سوئیس (7 روزه)
7 روز
15 تیر، 12 مرداد
1590 یورو
سوئیس (5 روز لوزان)
5 روز
1 تیر، 9 مرداد، 14 شهریور
1050 یورو
توجه: تورهای فوق در حال فروش هستند و امکان تکمیل ظرفیت آنها در هر لحظه وجود دارد.